تبلیغات
ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ - عشق

ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ
انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلامـــ  خوبیـــ ؟؟ هیچیـــ ندارمــ بگمــ فقطــ اینکهــ خیلیــ دوستتونــ دارمــ و خیلیــ ببخشید اگهــ اپمــ دیر شد حالا اومدمــ 2 تا اپــ رو با همــ کردمــ کهــ از شرمندگیــ در بیامــ  بهــ خوبیــ خودمــ ببخشید....  راستیــ اینــ اپمــ دیگهــ غمگینــ نیستــاگر فریاد بودم فقط می گفتم عشق...

اگر زمستان بودم با عشق به پیشباز بهار می رفتم...

اگر با آن همسفر بودم فقط سر سفره ی عشق می نشستم...

اگر سنگین ترین وزنه ی دنیا بودم باز هم عشق سنگین تر بود...

اگر مالک دنیا بودم آن را نثار عشق می کردم...

اگر زبان عشق را نمی فهمیدم با زبان اشاره  با عشق حرف می زدم...

اگر آهنگ ساز بودم فقط برای عشق می نواختم...

اگر کارمند انتقال خون بودم به همه یک قطره عشق تزریق می کردم...

اگر دروغگو بودم هرگز به عشق دروغ نمی گفتم...برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو.

برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه.

برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن .

برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر

برای عشق وصال كن ولی فرار نكن

برای عشق زندگی كن ولی عاشقونه زندگی كن

برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش .

برای عشق خودت باش ولی خوب باشنوشته شده در 1389/06/4 ساعت 22:40 توسط انتظار سنگ صبور |نظرات |